Na temelju članka 63. stavak 1. alineja 3. i članka 101.  Zakona o srednjem školstvu

(„Narodne novine HBŽ“broj: 12/04.i 12/08.), a uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ broj: 06-01-34-2851/16. od 7. prosinca 2016. godine Školski odbor Gimnazije Livno raspisuje

N A T J E Č A J

za radna mjesta

 1. prof. fizike, jedan izvršitelj na određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2016./2017. godine, puna norma
 2. prof. filozofije i sociologije, jedan izvršitelj na određeno vrijeme, 9 nastavnih sati u Gimnaziji Livno ( 6 sati sociologije i 3 sata politike i gospodarstva) do kraja nastavne 2016./2017. godine i nadopuna norme 8 nastavnih sati u SŠ „Tin Ujević“ iz Glamoča (2 sata sociologije, 3 sata politike i gospodarstva, 2 sata filozofije i 1 sat logike) do povratka djelatnika s imenovane dužnosti, a najduže do 14. lipnja 2017. godine

Pored uvjeta određenih člankom 97. st. 3. Zakona o srednjem školstvu, kandidati trebaju ispunjavati i uvjete određene člankom 2. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika i stručnih suradnika u srednjem školstvu („Narodne novine HBŽ “ broj: 01/12 i 01/14).

Kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • prijavu na natječaj
 • kraći životopis ( uz  kontakt broj i adresu )
 • dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjeren preslik diplome)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( original ili ovjeren preslik )
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 3 mjeseca)
 • uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 3 mjeseca )
 • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 3 mjeseca )
 • potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u obrazovnim ustanovama
 • potvrdu o vremenu provedenom na Zavoda za upošljavanje za neuposlene osobe

Dodatna dokumentacija: dokaze o stručnom usavršavanju (diplome, potvrde, uvjerenja, nagrade i slično) ukoliko ih kandidat ima.

Natječaj je objavljen na Radio Livnu, mrežnoj stranici Gimnazije Livno, portalima Relax Livno i Livno online i na oglasnoj ploči Škole. Natječaj ostaje otvoren do 3. siječnja 2017. godine.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja bit će pozvani na intervju. Povjerenstvo za intervju će kvalitativno procijeniti svakog pojedinog kandidata i sukladno Zakonu donijeti odluku o izboru najboljeg kandidata za traženo radno mjesto.

Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljnjeg sudjelovanja u natječajnom postupku.

O terminima održavanja intervjua kandidati će biti naknadno informirani.

Prijave slati  isključivo preporučeno poštom na adresu: Gimnazija Livno, Kraljice Katarine 16, 80101 Livno  s naznakom „ Prijava na natječaj – ne otvarati “.

                                                                                                         Marija Papić, prof.

                                                                                               predsjednica Školskog odbora