Na temelju članka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 12/03., 34/03. i 65/13.),  članaka 64. i 65.  Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 7/04. i 12/08), članka 32. Statuta Gimnazije Livno, Kriterija za prijem u radni odnos zaposlenika u Gimnaziji Livno broj: 48/18 od 15. veljače 2018. godine i Odluke Školskog odbora broj: 70/18 od 19. ožujka 2018. godine, Školski odbor Gimnazije Livno  raspisuje

NATJEČAJ

ZA IZBOR RAVNATELJA/ICE GIMNAZIJE LIVNO

 1. Opći uvjeti za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gimnazije Livno su:
 • da je državljanin/ka  Bosne i Hercegovine
 • da je stariji/a od 18 godina
 • da nije otpušten/a iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na razini države ili entiteta ) u periodu od tri godine prije objavljivanja natječaja
 • da se na njega/nju ne odnosi članak IX. stavak 1. Ustava BiH (da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji)
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH “, broj 12/03., 34/03.)
 1. Posebni uvjeti za imenovanje ravnatelja/ice srednje škole:
 • visoka stručna sprema (VSS)/ II. ciklus Bolonjskog sustava (300 ECTS bodova)
 • najmanje pet (5) godina radnog iskustva u nastavi ili drugim poslovima usko vezanim za djelatnost obrazovanja
 • položen stručni ispit za rad u nastavi
 1. Prijava treba sadržavati obveznu dokumentaciju:
 1. Kraći životopis, adresu i kontakt telefon
 2. Uvjerenje da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine (ne starije od tri mjeseca)
 3. Izvadak iz matične knjige rođenih
 4. Original ili ovjerenu presliku diplome o završenoj stručnoj spremi (VII. stupanj stručne spreme ili drugi ciklus studiranja s ostvarenih 300 ECTS bodova)
 5. Original ili ovjerenu presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 6. Uvjerenje da se protiv njega/nje  ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca)
 7. Ovjerena izjava da nije otpušten/a iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere

     (bilo na razini države ili entiteta) u razdoblju  od tri godine od objavljivanja natječaja

 1. Ovjerenu izjavu da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji ( članak IX. stavak 1. ustava BiH)
 2. Ovjerena izjava da nije na funkciji u političkoj stranci  u smislu čl. 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH
 3. Ovjeren preslik radne knjižice i elektronički ispis iz matične evidencije aktivnih osiguranika MIO/PIO,
 4. Uvjerenje o radnom iskustvu u nastavi i na poslovima usko vezanim uz obrazovanje (precizno navesti vrstu poslova prema sistematizaciji, vrstu radnog odnosa, radno vrijeme i stručnu spremu)

Dodatna dokumentacija

Pod dodatnom dokumentacijom dostavljaju se dokazi o stručnim referencama (potvrde, uvjerenja, diplome, certifikati, rješenja, odluke, ugovori i sl.) isključivo u izvorniku ili ovjerenom presliku o:

 1. Nagradama dodijeljenim kandidatu za stručni rad i aktivnosti u području odgoja i obrazovanja
 2. Završenom poslijediplomskom studiju (specijalistički, magistarski, doktorski)
 3. Mentorstvu učenicima na županijskim ili natjecanjima višega ranga
 4. Organiziranju natjecanja učenika na najmanje županijskoj razini
 5. Objavljenim stručnim radovima
 6. Autorstvu ili koautorstvu knjige ili udžbenika
 7. Objavljenim znanstvenim radovima
 8. Stručnom angažmanu u radu županijskih, entitetskih/državnih tijela/agencija za područje obrazovanja
 9. Sudjelovanju u edukacijama iz odgojno-obrazovnog područja
 10. Održavanje/provođenje edukacija u odgojno-obrazovnom području
 11. Upravljanju projektima ili sudjelovanju u projektima u odgoju i obrazovanju
 12. Poznavanje rada na računalu (certifikat o edukaciji ili položen ispit iz informatike tijekom studiranja)

Kandidati su dužni obveznu i dopunsku dokumentaciju numerirati i priložiti prema redoslijedu kako je nabrojana u tekstu natječaja.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju ili dio dodatne dokumentacije će se smatrati urednom i potpunom, a kandidati će se bodovati samo temeljem onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.

 1. Ravnatelj/ica se imenuje na period od četiri (4) godine

Kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja bit će pozvani na intervju. Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljnjeg sudjelovanja u natječajnom postupku.

O terminima održavanja intervjua kandidati će biti naknadno informirani prema kontakt telefonu navedenom u prijavi.

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Prijava s naznakom „Prijava na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ce–ne otvarati“ podnosi se osobno u Tajništvo škole ili preporučeno poštom na adresu: Gimnazija Livno, Kraljice Katarine 16, 80101 Livno.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.