N A T J E Č A J za radna mjesta

Na temelju članka 63. stavak 1. alineja 3., članka 100. i 101. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine HBŽ“ broj: 12/04.i 12/08.), članaka 6, 7 i 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja,
 a uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ broj: 06-01-34-1819/17. od 18. srpnja 2017. godine i Odluke Školskog odbora o raspisivanju natječaja broj: 330/17 od 7. kolovoza 2017. godine Školski odbor Gimnazije Livno raspisuje

N A T J E Č A J
za radna mjesta

1. prof. fizike, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, puna norma
2. prof. latinskog jezika, jedan izvršitelj na određeno vrijeme, 12 nastavnih sati u Gimnaziji Livno i nadopuna norme u srednjim školama u Kupresu i Glamoču
3. prof. glazbene umajetnosti, jedan izvršitelj na određeno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljinog dopusta, a najduže do kraja nastavne 2017./2018. godine

Pored uvjeta određenih člankom 97. st. 3. Zakona o srednjem školstvu, kandidati trebaju ispunjavati i uvjete određene člankom 2. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika i stručnih suradnika u srednjem školstvu („Narodne novine HBŽ “ broj: 01/12 i 01/14).
Kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:
– prijavu na natječaj
– kraći životopis ( uz kontakt broj i adresu )
– dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjeren preslik diplome)
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( original ili ovjeren preslik )
– izvod iz matične knjige rođenih
– uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 3 mjeseca)
– uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 3 mjeseca )
– uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 3 mjeseca )
– potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u obrazovnim ustanovama
– potvrdu o vremenu provedenom na Zavoda za upošljavanje za neuposlene osobe

Natječaj je objavljen na Radio Livnu, mrežnoj stranici Gimnazije Livno, portalima Relax Livno i Livno online i na oglasnoj ploči Škole. Natječaj je otvoren do 16. kolovoza 2017. godine.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja bit će pozvani na intervju. Povjerenstvo za intervju će kvalitativno procijeniti svakog pojedinog kandidata i sukladno Zakonu donijeti odluku o izboru najboljeg kandidata za traženo radno mjesto.
Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljnjeg sudjelovanja u natječajnom postupku.
O terminima održavanja intervjua kandidati će biti naknadno informirani.
Prijave slati isključivo preporučeno poštom na adresu: Gimnazija Livno, Kraljice Katarine 16, 80101 Livno s naznakom „ Prijava na natječaj – ne otvarati “.

                                                                                                                                                             Školski odbor Gimnazije Livno
Ur. broj: 331/17
Livno, 7. kolovoza 2017.

Komentari su zatvoreni.