Natječaj za radno mjesto Gimnazija Livno

Na temelju članka 22. st. (1) točka a) Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 26/16 i 89/18), članka 63. stavak 1. točka 3. i članka 101. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine HBŽ“ broj: 12/04. i 12/08.), članka 8. st. (1) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja („Narodne novine HBŽ“ broj: 9/17), Kriterija za prijem u radni odnos zaposlenika Gimnazije Livno broj: 48/18 od 15. veljače 2018. godine a uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ broj: 06-01-34-1274/19. od 20. prosinca 2019. godine  Školski odbor Gimnazije Livno raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 1. prof. tjelesne i zdravstvene kulture, jedan izvršitelj na neodređeno radno vrijeme, puna nastavna norma

Pored uvjeta određenih člankom 97. st. (3) i 98. st. (1) Zakona o srednjem školstvu, kandidati trebaju ispunjavati i uvjete određene člankom 2. točka 22. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika i stručnih suradnika u srednjem školstvu („Narodne novine HBŽ “ broj: 01/12 i 01/14).

Kandidati trebaju priložiti sljedeću obveznu dokumentaciju:

 1. Prijavu na natječaj
 2. Kraći životopis (uz  kontakt broj i adresu)
 3. Dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjerenu presliku diplome)
 4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (original ili ovjerenu presliku)
 5. Izvod iz matične knjige rođenih
 6. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca)
 7. Potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u obrazovnim ustanovama
 8. Potvrdu o vremenu provedenom  na Zavoda za upošljavanje za neuposlene osobe

Dodatna dokumentacija:

 1. Uvjerenje nadležne Porezne uprave o radnom  stažu
 2. Potvrdu o vremenu provedenom na Zavodu za upošljavanje za neuposlene osobe
 3. Potvrdu/uvjerenje o prosjeku ocjena visokoškolske ustanove ili visokoškolskih ustanova ako je kandidat studirao na dvije ili više visokoškolskih ustanova-dokaz o prosjeku ocjena može biti i ovjerena preslika dopune diplomi na dodiplomskom i diplomskom studiju
 4. Dokaz o uspjehu u radu (mentorstvo učenicima na županijskom natjecanju ili natjecanjima više razine)
 5. Dokaz o organiziranju natjecanja učenika na najmanje općinskoj razini
 6. Dokaz o objavljenim stručnim i znanstvenim radovima
 7. Dokaz o sudjelovanju u edukacijama iz odgojno-obrazovnog područja i područja usko vezanog za obrazovanje
 8. Dokaz o poznavanju rada na računalu

Dokazi za sve reference mogu biti isključivo izvornici ili ovjerene kopije diploma, nagrada, zahvalnica, certifikata, potvrda, rješenja, ugovora, a dokaz za poznavanje rada na računalu pored certifikata o edukaciji može biti i ovjerena preslika indeksa.

Kandidati su dužni obveznu i dodatnu dokumentaciju numerirati i priložiti prema redoslijedu kako je nabrojana u tekstu natječaja.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju ili dio dodatne dokumentacije će se smatrati potpunom, a kandidati će se bodovati samo na temelju onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.

Natječaj je 20. prosinca 2019. objavljen na Radio Livnu, mrežnoj stranici Gimnazije Livno, portalima Relax Livno i Livno online i na oglasnoj ploči Škole.

Rok za podnošenje prijava je do 28. prosinca 2019. godine.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja bit će pozvani na intervju.

Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljnjeg sudjelovanja u natječajnom postupku.

O terminima održavanja intervjua kandidati će biti naknadno informirani prema kontakt telefonu navedenom u prijavi.

Prijave slati isključivo poštom na adresu: Gimnazija Livno, Kraljice Katarine 16, 80101 Livno s naznakom „Prijava na natječaj-ne otvarati“.

Ur.broj: 382/19

Livno, 20.12.2019.

Anita Čačija, dipl. iur.

Predsjednica Školskog odbora

Komentari su zatvoreni.