https://www.gimnazija-livno.com/wp-content/uploads/2019/09/SANELA-1024x768.jpg

Krajem kolovoza i početkom rujna 2019. godine dr. sc. Sanela Popović, prof. hrvatskog jezika i književnosti, savjetnica za hrvatski jezik – vanjski suradnik Zavoda za odgoj i obrazovanje, održala je u Županiji Zapadnohercegovačkoj i Hercegobsanskoj županiji sastanke stručnih aktiva za sve nastavnike srednjih škola.

Dnevni red sastanaka stručnih aktiva je obuhvaćao sljedeće:

Ulazna anketa
Pripremanje za nastavni proces – zadaće i iskustva
Ocjenjivanje u nastavi hrvatskoga jezika i književnosti: Pravilnici o ocjenjivanju, kriteriji, elementi i načini ocjenjivanja, bilješke i rešetka ocjenjivanja, grupni rad, projekti, lektire, školske pismene zadaće, vježbe i zaključno ocjenjivanje.
Interaktivna osvježenja u nastavi hrvatskoga jezika – primjeri
Pitanja i prijedlozi
U vezi s prvom točkom – Ulazna anketa, sudionicima aktiva podijeljena je anketa kojom su se anonimno ispitale dokimološke prakse u nastavi hrvatskoga jezika u srednjim školama. Dobiveni rezultati ankete služit će isključivo u svrhu istraživanja i daljnjih analiza i unapređenja primjene dokimološke prakse u nastavi hrvatskog jezika.

U vezi s drugom točkom – Pripremanje za nastavni proces-zadaće i iskustva, sudionici aktiva upoznati su s elementima nadzora kad je u pitanju planiranje i programiranje nastavnog procesa. Od nastavnika hrvatskoga jezika očekuje se da imaju godišnji plan i program koji je zbog sličnih obrazaca dijelom i izvedbeni i nastavne pripreme za svaki tip nastavnog sata (obrada novog gradiva, ponavljanje i usustavljivanje, sat provjere učeničkih postignuća, kombinirani sat,..). Pored općih podataka, sudionicima je istaknuto kako nastavna priprema mora sadržavati cilj nastavnog sata (jedna do dvije rečenice s opisom očekivanih učeničkih postignuća).

Cilj nastavnog sata se treba detaljno razraditi kroz zadaće: obrazovne, odgojne i funkcionalne. Svim sudionicima aktiva savjetnica je elektroničkom poštom poslala primjer obrasca nastavne pripreme za hrvatski jezik i cjelovitog godišnjeg izvedbenog nastavnog plana i programa koji sadrži nastavne jedinice, ključne pojmove, obrazovna postignuća, ciljeve nastavnog sata kao i prostor za napomene za moguće korekcije poučavanja, te tablice praćenja i vrednovanja projekta.

U ovom dijelu stručnih aktiva savjetnica je prezentirala što savjetnici nadziru u nastavi hrvatskog jezika u srednjim školama, a osobito:

izvedbeni nastavni plan i program;
nastavne pripreme i njihov sadržaj (opći podatci, ciljevi sata, artikulacija nastavnog sata, unutarpredmetna i međupredmetna korelacija);
donose li na nastavnici kriterije ocjenjivanja s elementima njihova praćenja na stručnim aktivima;
revidiraju li nastavnici ciljeve nastave redovito, a sukladno nastavnom planu i programu;
uspostavljaju li se učinkoviti, jednostavni načini evidentiranja praćenja i vrednovanja učenika;
postoje li dogovorene tablice praga prolaznosti za pismene provjere znanja;
planiraju li se usmene provjere-kartice, tablice, razine pitanja;
jesu li donesene alternativne metode provjere na stručnim aktivima.
Savjetnica dr. sc. Sanela Popović, sudionicima je jasno objasnila prethodno navedene stavke i prezentirala pomoću PowerPoint prezentacije.

U vezi s trećom točkom – Ocjenjivanje u nastavi hrvatskoga jezika i književnosti, savjetnica je naglasila kako je bitno provoditi različite načine provjere učenika poput:

pismena provjera znanja: kratke pisane provjere do 15 minuta, pisane provjere dulje od 15 minuta, školske pismene zadaće, ocjena ispravka školske pismene zadaće, uporaba korekturnih znakova;
usmena provjera znanja: potreba planiranja usmenih provjera, trajanje usmenih provjera, odrednice vrednovanja usmenih odgovora;
alternativni načini provjere znanja: grupni rad, projekt,…
Radionički oblik rada savjetnica je provela na sastanku aktiva nastavnika hrvatskog jezika u Livnu u kojemu su nastavnici popisali koje elemente ocjenjivanja koje koriste u nastavi hrvatskog jezika te ih usporedili s odredbama navedenog Pravilnika o ocjenjivanju. Nakon toga su sačinili popis od pet primjerenih elemenata ocjenjivanja koje će kao predložak koristiti prilikom dogovora na stručnim aktivima u svojim školama pazeći pri tom da se terminološki ne podudaraju načini provjere i elementi ocjenjivanja.

Primjereni elementi ocjenjivanja iz hrvatskoga jezika su:

Pisano izražavanje, usmeno izražavanje, lektira i aktivnost.
Književnost, jezik, izražavanje i stvaranje, lektira i aktivnost.
Usvojenost nastavnog sadržaja, usmeno izražavanje, pisano izražavanje, kreativnost u primjeni, aktivnost i motivacija.
Ovo su samo primjeri elemenata ocjenjivanja, a nastavnici u dogovoru sa svojim aktivima mogu odabrati različite primjerene kombinacije. Važno je da navedeni elementi pokrivaju sva područja nastave hrvatskog jezika, da su globalni i da ih je moguće je u prostoru za bilješke specifično navesti pod element. Primjer: ocjena domaće zadaće unosi se u usmeno izražavanje, a to se navodi u bilješkama ako je zadaća usmeno provjeravana.

Analizom rezultata jednog pitanja ankete pokazalo se da nastavnici u praksi koriste različite elemente ocjenjivanja od kojih neki nisu elementi ocjenjivanja nego dijelovi elementa ili načini provjere. U nastavku navodimo sve elemente koje su nastavnici upisali, a koje je savjetnica Popović istaknula kako nastavnici koriste u praksi, a to su: usvojenost nastavnog sadržaja, primjena gradiva, pismenost, govor, aktivnost, književnost, gramatika, pismena zadaća, pismena provjera znanja, odnos prema radu, krasnoslov, lektira, jezik, kontrolni rad, pismeni test, pravopis, medijska kultura, kreativno pisanje i školski uradak.

Savjetnica je prisutne članove aktiva upoznala s potrebom izrade popisa obveznih i izbornih lektira za svaki razred.

U vezi s četvrtom točkom dnevnog reda – Interaktivna osvježenja u nastavi hrvatskoga jezika, savjetnica je nastavnike upoznala s programom Tarsia, u kojemu mogu izrađivati slagalice sadržaja s izravnom korelacijom s nastavom matematike i informatike i dubokom unutarpredmetnom korelacijom. Tarsiju izrađuju učenici i nastavnici, a program je jednostavan i besplatan. Dobro organiziran nastavnik može učenike motivirati na rad i višestruko učenje i razvijanje kreativnosti upotrebom ovog programa. Na samom kraju nastavnici su preko aplikacije Kahoot, rabeći svoje mobilne telefone sudjelovali u kvizu. Kahoot, koji je također besplatna platforma koja omogućuje višestruko učenje, suradnju, usustavljivanje nastavnog gradiva, kreiranje zabavne i zanimljive nastave. Sudionicima aktiva je zorno putem prezentacije na zidu i na pametnoj ploči prikazan način uporabe Tarsije i Kahoot aplikacije te su im dane upute za korištenje i primjeri uporabe u nastavi hrvatskoga jezika.

U vezi s petom točkom – Pitanja i prijedlozi, članovi stručnog aktiva nastavnika hrvatskog jezika su iskazali potrebu za daljom edukacijom i ujednačavanjem nastavnih praksi u pisanju školskih pisanih zadaća, autonomiji nastavnika u realizaciji nastavnog plana i programa i donošenju nastavnih planova i programa za hrvatski jezik u strukovnim školama.

Nastavnici su istaknuli kako je nužno nadopuniti listu odobrenih udžbenika i priručnika za nastavnike.

Sastanci stručnih aktiva nastavnika hrvatskog jezika srednjih škola Županije Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije završili su s iznimno pozitivnim utiscima prisutnih članova, zahvalama i preporukama za buduću aktivnu suradnju sa savjetnicom dr. sc. Sanelom Popović.

Savjetnici se ovim putem srdačno zahvaljujemo na njenom nesebičnom dijeljenju stručnih kompetencija, znanja i iskustva u odgojno-obrazovnom radu.