Na temelju članka 22. st. (1) točka b) Zakona o radu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16 i 89/18), članka 101. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine HBŽ“ broj: 12/04. i 12/08.), članka 10 st. (1) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja („Narodne novine HBŽ“ broj: 9/17), Kriterija za prijem u radni odnos zaposlenika Gimnazije Livno broj: 48/18 od 15. veljače 2018. godine, a uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ broj: 06-01-34-1908/21 od 16. kolovoza 2021. godine i Odluke Školskog obora broj: 295/21 od 18. kolovoza 2021. godine Školski odbor Gimnazije Livno raspisuje

N A T J E Č A J
za radna mjesta

 1. Profesor matematike, jedan izvršitelj, puna nastavna norma, na određeno vrijeme do kraja nastavne 2021./2022. godine
 2. Profesor matematike, jedan izvršitelj, norma 15 nastavnih sati tjedno, na određeno vrijeme do kraja nastavne 2021. /2022. godine
 3. Profesor filozofije, jedan izvršitelj na određeno radno vrijeme do kraja nastavne 2021./2022. godine, nepuna norma 9 sati – 6 sati tjedno filozofije i 3 sata tjedno logike
 4. Spremačica, jedan izvršitelj na određeno radno vrijeme do povratka zaposlenice s bolovanja, a najdulje do kraja nastavne 2021./2022. godine

Pored uvjeta određenih člankom 97. st. (3) i 98. st. (1) Zakona o srednjem školstvu, kandidati trebaju ispunjavati i uvjete određene člankom 2. točke 11. i 14. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika i stručnih suradnika u srednjem školstvu („Narodne novine HBŽ “ broj: 01/12 i 01/14).
Kandidati na pozicijama od 1 do 3 trebaju priložiti sljedeću obveznu, urednu dokumentaciju:

 1. Prijavu na natječaj
 2. Kraći životopis (uz kontakt broj i adresu)
 3. Dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjerenu presliku diplome)
 4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (original ili ovjerenu presliku)
 5. Izvod iz matične knjige rođenih
 6. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca)
 7. Potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u obrazovnim ustanovama
 8. Potvrdu o vremenu provedenom na Zavoda za upošljavanje za neuposlene osobe

Dodatna dokumentacija za kandidate na pozicijama od 1 do 3:

 1. Uvjerenje nadležne Porezne uprave o radnom stažu
 2. Potvrdu o vremenu provedenom na Zavodu za upošljavanje za neuposlene osobe
 3. Potvrdu/uvjerenje o prosjeku ocjena visokoškolske ustanove ili visokoškolskih ustanova ako je kandidat studirao na dvije ili više visokoškolskih ustanova-dokaz o prosjeku ocjena može biti i ovjerena preslika dopune diplomi na dodiplomskom i diplomskom studiju
 4. Dokaz o uspjehu u radu (mentorstvo učenicima na županijskom natjecanju ili natjecanjima više razine)
 5. Dokaz o organiziranju natjecanja učenika na najmanje općinskoj razini
 6. Dokaz o objavljenim stručnim i znanstvenim radovima
 7. Dokaz o sudjelovanju u edukacijama iz odgojno-obrazovnog područja i područja usko vezanog za obrazovanje
 8. Dokaz o poznavanju rada na računalu

Kandidati pod rednim brojem 4 trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Obvezna dokumentacija:

 1. Prijavu na natječaj
 2. Kraći životopis (uz kontakt broj i adresu)
 3. Svjedodžbu o završenoj srednjoj školi (original ili ovjerenu presliku)
 4. Izvod iz matične knjige rođenih
 5. Uvjerenje o državljanstvu

Dodatna dokumentacija:

 1. Potvrda o radnom iskustvu
 2. Potvrdu o vremenu provedenom na Zavoda za upošljavanje za neuposlene osobe
 3. Kućnu listu

Kao dokaze o socijalnom statusu kandidati se priložiti kućnu listu izdanu od nadležnog općinskog tijela, aktualne evidencije Zavoda za zapošljavanje (za svaku neuposlenu osobu s kućne liste) i obrazovnih ustanova kojima se dokazuje da je član obitelji s kućne liste redoviti učenik ili student.

Dokazi za sve reference mogu biti isključivo izvornici ili ovjerene kopije diploma, nagrada, zahvalnica, certifikata, potvrda, rješenja, ugovora, a dokaz za poznavanje rada na računalu pored certifikata o edukaciji može biti i ovjerena preslika indeksa.
Kandidati su dužni obveznu i dodatnu dokumentaciju numerirati i priložiti prema redoslijedu kako je nabrojana u tekstu natječaja.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju ili dio dodatne dokumentacije će se smatrati potpunom, a kandidati će se bodovati samo na temelju onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.
Natječaj je 18. kolovoza 2021. godine objavljen na Radio Livnu, mrežnoj stranici Gimnazije Livno, portalu Livno online i na oglasnoj ploči Škole.
Rok za podnošenje prijava je do 25. kolovoza 2021. godine.
Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja bit će pozvani na intervju.
Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljnjeg sudjelovanja u natječajnom postupku.
O terminima održavanja intervjua kandidati će biti naknadno informirani prema kontakt telefonu navedenom u prijavi.
Prijave slati isključivo poštom na adresu: Gimnazija Livno, Kraljice Katarine 18, 80101 Livno s naznakom „Prijava na natječaj-ne otvarati“.

Ur. broj: 296/21
Livno, 18. kolovoza 2021.

 _______________________

Andrea Penjak, prof. predsjednica Školskog odbora