NOVO – Upute za pisanje maturalnog rada

Gimnazija Livno

Šk. god. 2017./2018.

MATURALNI RAD- UPUTE ZA PISANJE I TEHNIČKU OBRADU RADA

Maturalni rad-Maturalni rad samostalan je stručni rad koji učenik izrađuje na završetku srednjoškolskoga obrazovanja uz vođenje profesora – mentora koji prati i usmjerava učenikov rad od odabira teme do pripreme uratka za predaju te vodi bilješke u konzultacijskoj listi koja se potpisana predaje zajedno s radom.
     Svaki učenik mora odabrati temu u dogovoru s mentorom u zadanome roku, dužan je donositi mentoru ili slati mailom na uvid rad u svim važnim etapama i savjetovati se o nastavku rada.

Profesor će pomoći učeniku savjetujući ga da, pripremajući se za pisanje, NAJPRIJE UČINI PREGLED LITERATURE KOJA JE U VEZI S TEMOM. Ako je literatura preopširna treba učiniti uži izbor.

GLAVNE FAZE U IZRADI MATURALNOG RADA

1. UTVRĐIVANJE TEME,

2. UTVRĐIVANJE PLANA RADA (UVOD, GLAVNI DIO, ZAKLJUČAK),

3. PRIKUPLJANJE GRAĐE,

4. RASPORED GRADIVA U BUDUĆEM RUKOPISU,

5. PRVI RUKOPIS,

6. KONTROLA I POBOLJŠANJE RUKOPISA.

Temu može sugerirati profesor ili je može odabrati učenik samostalno ili u dogovoru s profesorom. Sve sugestije, primjedbe i upute koje mentor daje učeniku mentor je u obvezi navesti u konzultacijskoj listi koja se predaje zajedno s gotovim maturalnim odnosno završnim radom.U konzultacijsku listu pri predaji rada moraju biti upisane najmanje tri konzultacije.

Struktura maturalnog rada

Maturalni rad sastoji se od sljedećih dijelova:

– NASLOVNA STRANICA

– SADRŽAJ/KAZALO

– UVOD

GLAVNI DIO, (Glavni dio je uobičajeno podijeliti na naslovljena poglavlja)

– ZAKLJUČAK  

– POPIS LITERATURE,

– PRILOZI (popis priloga, crteža, grafova…)

-POSLJEDNJA STRANICA

___________________________________________________________________ 

 NASLOVNA STRANICA

Izgled naslovne stranice je propisan.(u prilogu ovih uputa je primjer naslovne stranice s propisanim fontom slova)

Naslov označava temu rada te bi trebao biti što kraći i precizniji, a može mu se dodati i podnaslov koji se stavlja u zagradu ili piše manjim slovima.

Na naslovnoj stranici se ne piše redni broj stranice.

SADRŽAJ/KAZALO (ne stavlja se broj poglavlja)

Nakon naslovne stranice slijedi stranica s popisom sadržaja maturalnoga rada koja se stavlja na početak zbog preglednosti i lakšeg čitanja.

Ova stranica predstavlja strukturu rada i odnos pojedinih dijelova, a čine ga naslovi i podnaslovi rada te brojevi stranica na kojima se nalaze.

Tablica sadržaja kreira se umetanjem tablice u programu Word. (na sljedećem linku možete naći upute o umetanju tablice sadržaja: http://ss-ekonomska-pu.skole.hr/upload/ss-ekonomska-pu/images/newsimg/3067/File/Kako_umetnuti_sadrzaj_u_radove.pdf

Primjer pravilno napravljenog sadržaja/kazala maturalnog rada:

Sadržaj:

UVOD………………………………………………………………………………………….. str. 2

1. NASLOV POGLAVLJA……………………………………………………………..  str. 3

        1.1. PODNASLOV 1…………………………………………………….. ………. str. 4

        1.2. PODNASLOV 2.………………………………………………………………..str. 6

2. NASLOV POGLAVLJA…………………………………………………………….str. 8

       2.1. PODNASLOV 1…………………………………………………………………str. 9

       2.2. PODNASLOV 2…………………………………………………………………str. 11

               2.2.1. Prva manja cjelina unutar drugog podnaslova………………..str. 13

               2.2.2. Druga manja cjelina unutar drugog podnaslova……………..str. 14

3. ZAKLJUČAK………………………………………………………………………….str. 15

4. LITERATURA………………………………………………………………………….str. 17

5. PRILOZI…………………………………………………………………………………..str. 18

UVOD (ne stavlja se broj poglavlja)

Učenik bi trebao za zadanu (odabranu) temu napraviti opći UVOD iz problematike koja je tema rada. Uvodom je potrebno precizirati predmet rada, odrediti problematiku koju će obrađivati, objasniti organizaciju i plan izrade rada, npr. od koliko se dijelova sastoji rad, koje vrste informacija sadrži (tekstualne, grafičke, statističke i sl.)

Učenik može istaknuti razloge radi kojih je odabrao ovu temu, a može izraziti i osobni stav prema temi. Uvod se piše kada se glavni dio maturalnog rada završi.

Uvod ne bi trebao prelaziti od jedne do dvije stranice.

GLAVNI DIO (stavlja se broj poglavlja- naslovi i podnaslovi se u glavnom dijelu numeriraju, prvo poglavlje, prvi naslov će imati broj 1 i tako redom)

Temeljito se i dokumentirano razvija tema koju je potrebno logički razvijati i sistematizirati te potpuno obuhvatiti kako se ne bi osjetile praznine i prijelazi. U glavni dio mogu se uključiti tabele, grafikoni, crteži, fotografije, ali samo ako ne opterećuju tekst i sistematiziraju podatke koji se upotrebljavaju u tekstu. Ovaj dio rada se sastoji od više poglavlja/naslova (poglavlja se numeriraju), koji se dalje dijele na potpoglavlja (potpoglavlja se numeriraju), a oni moraju biti naznačeni u sadržaju.

Glavni dio rada obuhvaća najviše 15 – 20 stranica teksta.

Kako numerirati poglavlja (naslove), podnaslove možete vidjeti na sljedećem linku: http://ic.ims.hr/faq/office2007/word2007/num-naslovi-word2007.html

VAŽNO: Prepisivanje tuđeg teksta, tuđih misli, a bez stavljanja u navodnike i navođenja izvora u fusnotama i bilješkama je „literarna krađa“, plagijat, ne služi na čast autoru maturalnog rada. Mentor će se osobito angažirati na kontroli sadržaja učeničkog rada, a učenici su obvezni dijelove tuđih radova propisno citirati, stavljati u navodnike ili odvajati u posebne odjeljke, manjim fontom ako je riječ o tekstu duljem od četiri (4) reda. Zatražite pomoć mentora o tom kako citirati!

ZAKLJUČAK (stavlja se broj poglavlja)

Predstavlja završni dio rada koji treba proizlaziti iz izloženoga u glavnom dijelu. Zaključkom izdvajamo ključne elemente, ističemo rezultate i dajemo svoje mišljenje o zadanoj temi.

Ne treba ponavljati iste rečenice iz glavnoga dijela, nego rezultate opisati jasnim i snažnim formulacijama, izbjegavajući otrcane i zvučne fraze.

Zaključak može sadržavati i ocjenu neke teme, stanja ili situacije kao i podatke do kojih je učenik došao u radu.

Zaključak obično obuhvaća jednu stranicu teksta.

LITERATURA/IZVORI (stavlja se broj poglavlja)

Svu literaturu koju smo koristili treba na kraju maturalnoga rada popisati po abecednom redu autora.

Učenik ne smije prikrivati izvore koje je koristio, već mora povremeno naznačiti podrijetlo podataka, shvaćanja i teza tako što će točno navesti autora,djelo ili stranicu gdje je pronašao izloženo.

Postoji više načina navođenja literature, pa je dobro zatražiti savjet mentora i prilagoditi se njegovim uputama.

Izvori za pisanje maturalnog rada bit će uglavnom knjige, leksikoni, enciklopedije, članci iz časopisa, a u novo vrijeme i elektronički nositelji podataka: CD- ROM, diskovi i INTERNET.

Redoslijed navođenja izvora za knjige izgleda ovako:

Prezime autora, Inicijal imena, Naslov knjige (u kurzivu), Naziv izdavača, Mjesto izdanja, Godina izdanja. (Svi se pojedini elementi odjeljuju zarezom!)

Primjeri:

Knjige:

MANĐERALO, S., Kutija za čuvanje vremena, Svjetlo riječi, Livno, 1996.

ili

Stipo MANĐERALO, Kutija za čuvanje vremena, Svjetlo riječi, Livno, 1996.

Za članke u časopisima:

Suton-Ćavar, Željka; Dragić, Marko, Starinske molitvene pjesme u Rujnu kod Širokoga Brijega“, Motrišta, br. 35. Mostar, 2006., str. 47-58.

Citiranje iz novina:

Ljubo Karaman, „O negdašnjim upravnicima i staroj vijećnici grada Splita”, Novo doba, Split, 24. XII. 1927.,11.

Citiranje enciklopedijskih članaka:

„Austro-ugarska nagodba”, Hrvatska enciklopedija (dalje: HE), sv. 1., Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1999.

Internet stranice:

Ako učenik koristi kao jedan od izvora i Internet, svakako treba napisati izvor,tj. citirati ih. Osim uobičajenih podataka o autoru, naslovu, izdavaču, treba dodati vrstu servisa koji je korišten, kao i put dostupa – link odnosno http adresu (URL). Link je važniji dio i obično se podvlači. Treba dodati datum pribavljanja informacija, a to je potrebno zato što se informacije na Internetu često brzo obnavljaju i dopunjuju.

http://www.cas.usf.edu/english/walker/mla.html/, 27.4.1998.

www.ffzg.hr (www.ffzg.hr/anglist/hrv.htm), 30.9.2009.

How Stuff Works, www.howstuffworks.com (12.5.2004.)

http://free-bj.htnet.hr/zbjelanovic/Files/Informatika/Sadrzaj-arh.htm (12.5.2004.)

Wikipedija, http://hr.wikipedia.org/wiki/Hardver (15.9.2007.)

PRILOZI

1. Prilozi (koji se stavljaju na kraju rada kao zasebni) predstavljaju tablice, fotokopije dokumenata, grafičke materijale, statističke podatke, veće dijelove teksta, veći broj fotografija, sve ono što želite prikazati, uputili ste na prilog u tekstu npr. (Vidi prilog 5.)

Na kraju rada potrebno je navesti Popis priloga s nazivima. U popisu odvojite priloge po vrstama (Slike, Fotokopije, Fotografije, Tablice i sl.)

2. Prilozi u samom tekstu rada (umetnuti prilozi)

Tablice, grafikoni, crteži, sheme i slike ne predstavljaju samo dodatak tekstu. Oni su, baš kao i tekst, važni i neophodni dijelovi rada. Njihov je temeljni zadatak omogućiti jasno, koncizno i jednostavno predstavljanje materijala u radu. Stoga je njihovoj pripremi i izradi potrebno posvetiti odgovarajuću pažnju.

            Svaka se tablica, grafikon, crtež i slika mora označiti odgovarajućim rednim brojem. Naslov tablice, grafikona, crteža ili slike mora u principu sadržavati odgovor na pitanja “što, gdje i kada”. On se piše velikim početnim slovom. Uz svaku tablicu, grafikon, crtež i/ili sliku mora se neizostavno označiti izvor podataka, dakle, odakle ste preuzeli tablicu, fotografiju, shemu i sl.

Primjer:

Tablica 1. Promjene paradigme managementa

    
  PARADIGMA XX. STOLJEĆAPARADIGMA XXI. STOLJEĆA
Kultura Stabilnost, efikasnostPromjene, rješavanje problema
Tehnologija MehaničkaElektronička
Zadaci FizičkiMentalni, temeljeni na ideji
Hijerarhija VertikalnaHorizontalna
Organizacija “Piramida”Mreža
Moć/kontrolaVrhovni managementŠiroko disperzirana
Ciljevi karijereSigurnostOsobni razvoj; vrhunska stručnost
Vodstvo AutokratskoTransformacijsko
Zaposleni HomogeniKulturno raznoliki i različiti
Obavljanje PojedinciTimovi
posla   
Tržišta Lokalna, domaćaGlobalna
Fokus ProfitPotrošači
Kvaliteta MogućaVrhunska
Resursi KapitalZnanje i informacije
Prednost CijenaVrijeme

Izvor: Bahtijarević-Šiber, F.: Management ljudskih potencijala, Golden Marketing, Zagreb, 1999., str. 65., prilago eno prema: Daft, R. L.: Management, Dryden Press, Forth Worth, 1997., str. 748.

Sljedeće dvije stranice su naslovna i zadnja stranica maturalnog rada. Slijedite zadanu veličinu i vrstu pisma.

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

                                     GIMNAZIJA LIVNO (Times New Roman, 14)

LIVNO

Maturalni rad iz (naziv predmeta) (Times New Roman, 14)

NAZIV ODABRANE TEME

(Times New Roman, 20)

(podnaslov-ako postoji)

(Times New Roman, 14)

Mentor/ica:                                                                   Učenik/ca:

Ime Prezime, prof.                                              Ime Prezime, IV. A/B/C

(Times New Roman, 14)

Livno, svibanj 2017. godine

Datum predaje rada: _________________

Datum obrane rada: __________________

Komentar mentora:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ocjena rada:________________________

Pitanja na usmenom dijelu ispita:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obrana rada

Ispitno povjerenstvo:

1.__________________________________

2.__________________________________

3.__________________________________

Ocjena Povjerenstva:___________________

Zaključna ocjena:______________________   

UREĐIVANJE TEKSTA U WORD-u

1. Napisati tekst uporabom računala i pritom pripaziti na sljedeće:

 • riječi se odvajaju samo jednim razmakom
 • interpunkcijski znakovi (. , ? ! : ; ) pišu se zajedno s riječju iza koje slijede, nakon toga obvezno jedan razmak
 • navodnici i zagrade pišu se zajedno s riječju ispred i iza koje se nalaze
 • crtica se piše zajedno s riječima između kojih stoji ako se radi o složenici (npr. matematičko-informatički), a odvojeno ako se koristi u neku drugu svrhu

Tekst treba pisati u odlomcima

Početak odlomka mora biti uvučen – tipka <Tab>.

2. Odabrati standardnu veličinu slova (12) i vrstu pisma

Standardna veličina slova za cijeli tekst je 12 (naslove ćemo naknadno oblikovati).

Vrsta pisma (font) je Times New Roman. Taj font mora se primjenjivati na cijeli tekst seminarskog rada.

Stil fonta (Bold, Italic, Underline) se ne primjenjuje na cijeli tekst već samo na pojedine riječi ili dijelove rečenica koje želimo posebno istaknuti.

3. Odabrati poravnanje (obostrano), prored (1.5)

Tekst treba obostrano poravnati (naslove ćemo naknadno oblikovati), a standardni prored za seminarski rad je 1.5.

 1. označi sve (Edit –> Select All)
 2. poravnanje je obostrano (Format –> Paragraph –> Alignment: justified)
 3. prored je 1.5 (Format –> Paragraph –> Line spacing: 1.5 lines)

4. Postaviti standardne margine stranica

Standardne margine – gore, dolje, lijevo i desno su 2,54 cm.

Potrebno je postaviti i uveznu marginu slijeva (oko 1 cm).

 1. File –> Page Setup… –> kartica Margins –> margine (Top, Bottom, Left, Right) staviti na 2,54 cm, a uveznu (Gutter) na 1 cm

5. Slike, crteži, tablice, grafikoni koji se ubacuju u tekst

Slike, crteži, tablice i grafikoni ubacuju se između teksta (bez omatanja teksta).

Ako se tekst ipak omota (npr. ostane tako od prije), onda se desnim klikom klikne na sliku, odabere Format Picture –> kartica Layout –> Wrapping style: In line with text.

Svakoj slici, crtežu, tablici, grafikonu potrebno je dodati redni broj i naziv. To se piše odmah ispod ili iznad slike (bez reda razmaka). Npr. Slika 1. Maturanti

I slika i naziv slike se centriraju (Format –> Paragraph –> Alignment: Center).

Po jedan red razmaka stavlja se prije slike i poslije naziva.

6. Brojevi stranica

Stranice seminarskog i maturalnog rada trebaju biti pravilno označene. Umeću se automatski u zaglavlje (header) ili podnožje (footer). Treba pripaziti da naslovna stranica nema oznaku broja.

 1. Insert –> Page Numbers
 2. možemo odabrati hoće li brojevi stranica biti gore ili dolje (Position)
 3. lijevo, desno ili u sredini (Alignment)
 4. naslovna stranica bez oznake broja stranice (ostaviti prazno Show number on first page)

SAVJET: KAD PRINTATE MATURALNE RADOVE PRETHODNO IH POHRANITE NA MEDIJ U PDF FORMATU I PREGLEDAJTE KAKO NE BI BILO TEHNIČKIH PROBLEMA.